Dé beweegprogramma’s voor 55+
Ontwikkeld door fysiotherapeuten
Gericht op preventie

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Succesvolouder , ingeschreven in de kamer van koophandel onder het nummer 34361040, handelend onder de namen Bweging en Succesvolouder (hierna ‘Succesvolouder ’) en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en Succesvolouder.

1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt.
Onder deze begrippen wordt verstaan:

 1. a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.
 3. c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Succesvolouder via het Platform levert aan de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van fitness, gezondheid, conditie, recepten en welzijn.
 4. d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.
 5. e) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van Succesvolouder afneemt.
 6. f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Succesvolouder met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.
 7. g) Platform: het interactieve videoplatform van Succesvolouder dat onder andere toegankelijk is via succesvolouder.nl en/of de app van Succesvolouder waarop Succesvolouder haar Diensten aanbiedt.

2. Aanbiedingen

 1. AlleaanbiedingenenandereuitingenvanSuccesvolouderzijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Succesvolouder af te nemen. Succesvolouder kan haar aanbiedingen te allen tijde intrekken en is niet verplicht tot het aangaan van een Overeenkomst.
 2. Succesvolouder is gerechtigd de aanbiedingen te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Succesvolouder worden gehanteerd, tenzij de Klant een door Succesvolouder gedane aanbieding al heeft geaccepteerd en een Overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Kennelijke vergissingen en/of fouten in de aanbiedingen van Succesvolouder binden Succesvolouder niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
 4. Succesvolouder heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. Overeenkomst, diensten

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account, Succesvolouder de aanmelding heeft bevestigd en Succesvolouder de bijbehorende betaling door de Klant heeft ontvangen. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.
 2. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Succesvolouder tot stand.
 3. Succesvolouder is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

4. Herroepingsrecht

 1. Bij elke Overeenkomst heeft de Klant een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan herroepen. Succesvolouder mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgaaf van zijn reden(en) verplicht.
 2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant Succesvolouder een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Succesvolouder is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de Klant aan Succesvolouder moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
 4. Herroeping van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden, op ondubbelzinnige wijze.

5. Prijs en betaling

 1. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Succesvolouder aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Succesvolouder voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant Succesvolouder toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. Betaling vindt plaats bij het tot stand komen van de Overeenkomst. Van een Overeenkomst is pas sprake na ontvangst van de betaling door Succesvolouder. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
 4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de
  betreffende rekening, wordt voor administratiekosten een bedrag van ten minste EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 5. Indien een betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Succesvolouder gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen vermeerderd met rente en incassokosten conform de Wet Incassokosten .
 6. Betalingsherinneringen worden door Succesvolouder uitsluitend elektronisch aangeboden.
 7. Het door Succesvolouder te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten. In geval van periodieke betaling is het door Succesvolouder te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

6. Account en veiligheid

 1. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens. Het staat de Klant niet vrij zijn inloggegevens aan een derde te geven. De Klant zal erop toezien dat derden niet zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Succesvolouder gebruik (kunnen) maken van het account van de Klant.
 3. De Klant dient Succesvolouder direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.

7. Gebruik van het Platform

 1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
 2. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

8. Beschikbaarheid van het Platform

1. Succesvolouder streeft ernaar het Platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten
 1. Succesvolouder zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Succesvolouder toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Succesvolouder de Klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.
 2. Ten behoeve van onderhoud kan Succesvolouder delen van het Platform buiten gebruik stellen. Succesvolouder zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
 3. Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Succesvolouder de Klant een passende oplossing aanbieden.
 

9. Derde partijen/Webshop

 1. Via het Platform kunnen artikelen van derde partijen worden aangeboden. Indien de Klant naar de webshop van een derde partij gaat, komt de Klant in de omgeving van deze derde partij en zijn gebruikersvoorwaarden, privacy statement en cookiestatement van die derde partij van toepassing. Succesvolouder adviseert de Klant deze door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van de derde partij.
 2. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

10. Wijzigingen van de Overeenkomst/Diensten

 1. Succesvolouder is gerechtigd de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft.
 2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal Succesvolouder de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.
 3. Succesvolouder is gerechtigd deze Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Succesvolouder de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

11. Opschorting en opzegging van de Overeenkomst door Succesvolouder

 1. Succesvolouder is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:
 2. a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden;
 3. b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
 4. c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;
 5. d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;
 6. e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of
 7. f) failliet is verklaard.

2. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan Succesvolouder besluiten op verzoek van de Klant het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van Succesvolouder – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht

12.Opzegging van de overeenkomst door klant

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de bij het tot stand komen van de Overeenkomst door de Klant gekozen termijn, tenzij uit de aard van de Overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.
 2. De Overeenkomst kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door elk van partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één (1) maand Indien de Klant de Overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
 3. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) maand.
 4. Opzegging door de Klant dient te geschieden via de website van Succesvolouder (www.Succesvolouder.nl) of per e-mail (info [at] Succesvolouder.nl ).

13. Eigen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid klant

 1. Succesvolouder zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Klant dat hij zich er van bewust is dat Succesvolouder geen toegang heeft tot de medische gegevens en medische en verdere gesteldheid van de Klant en niet kan beoordelen of de Diensten die zij aanbiedt passend zijn bij de (fysieke, psychische en verdere) gesteldheid van de Klant en bij diens leeftijd en trainingsniveau. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen ziektes, blessures of ongevallen ontstaan. De Klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat gesport wordt in een veilige omgeving, dat hij gebruik maakt van veilige attributen, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures en overbelasting worden voorkomen. Bovendien is de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij het advies van Succesvolouder aanvaardt en opvolgt.
 3. De Klant is aansprakelijk voor schade van Succesvolouder die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van Succesvolouder die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

14. Aansprakelijkheid Succesvolouder

 1. Succesvolouder doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.
 2. Succesvolouder is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Succesvolouder.
 3. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is Succesvolouder niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.
 4. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Succesvolouder te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Succesvolouder in het betreffende geval uitkeert.
 5. Succesvolouder aanvaart geen (gedeelde) aansprakelijkheid indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
 6. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Succesvolouder, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Succesvolouder vervalt indien een aanspraak niet binnen een maand na ontdekking schriftelijk is ingediend, met een zo volledig mogelijke omschrijving van de gebeurtenissen en omstandigheden die tot de gestelde aansprakelijkheid hebben geleid en met een redelijke inschatting van de kosten en gevolgen daarvan.

15. OVERMACHT

Succesvolouder is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden in ieder geval, maar niet limitatief, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

16. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij Succesvolouder, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Succesvolouder. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.

17. Overdracht van rechten

 1. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Succesvolouder.
 2. Succesvolouder is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

18. Ongeldige bepalingen

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

19. Privacy

Succesvolouder verzamelt persoonsgegevens van de Klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de Diensten en het Platform, is de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van Succesvolouder van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring en Cookieverklaring, die te vinden zijn op de Website of desgewenst kunnen worden toegezonden.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst tussen de Klant en Succesvolouder  is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van een geschil over de overeenkomst tussen de Klant en Succesvolouder  of over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

21. Privacy verklaring

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met de privacyverklaring. De privacy verklaring is te vinden op onze website onderaan elke pagina onder kopje succesvol ouder. 

U kunt de privacy verklaring ook vinden via deze link.

Inwerkingtreding

Deze Algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 november 2020.

Contactgegevens Succesvolouder.nl

Succesvolouder 
Adres vestiging: Acacialaan 18 Amstelveen
1185 RE Amstelveen

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Indien u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan wij er vanuit dat u hiermee instemt.